Pengertian Diskusi

Diskusi ialah tukar pikiran untuk mencari kesepakatan mengenai pemecahan suatu masalah. Dalam diskusi ini perlu adanya moderator, penyaji, pendengar atau peserta dan notulis.