Pengertian Apotemnophobia

Pengertian Apotemnophobia
Apotemnophobia adalah Takut kepada orang yang diamputasi