Loading...

Pengertian Elurophobia dan Emetophobia

Pengertian Elurophobia dan Emetophobia

Elurophobia - Takut pada kucing. (Ailurophobia)
Emetophobia - Takut muntah/ muntahan.

Loading...

0 Response to "Pengertian Elurophobia dan Emetophobia"