Pengertian Gamophobia,Geliophobia,Geniophobia dan Genuphobia

Pengertian Gamophobia,Geliophobia,Geniophobia dan Genuphobia

Gamophobia - Takut akan pernikahan.
Geliophobia - Takut tertawa.
Geniophobia - Takut pada dagu.
Genuphobia - Takut pada lutut.