Pengertian Myxophobia dan Nebulaphobia

Pengertian   Myxophobia dan Nebulaphobia


Myxophobia - Takut pada kotoran. (Blennophobia)
Nebulaphobia - Takut pada anjing. (Homichlophobia)