Pengertian Urophobia dan Vaccinophobia

Pengertian Urophobia dan Vaccinophobia

Urophobia - Takut pada urine.
Vaccinophobia - Takut pada vaksinaasi.